Årsmöte 2021

Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets medlemmar kallas till Årsmöte.
Med anledning av pandemin, kommer årsmötet att hållas via zoom torsdagen den 27 maj 2021 klockan 18.00

Program:

– Mötesförhandlingar

– Föreläsning: Parodontal behandling – vad gäller i dag?
Od.dr, ST-tandläkare Aleksandar Milosavljevic

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning
4. Val av två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Föregående mötesprotokoll
7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2020
9. Fastställande av årets resultat 2020
10. Ansvarsfrihet för 2020
11. Fastställande av budget 2021
11. Fastställande av årsavgift 2021
12. Val av styrelse och övriga förtroendevalda; 2021-2022
a) val av revisor
b) val av valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Sydsvenska Tandläkare Sällskapet

Odontologiska Fakulteten
Malmö Universitet
205 06 Malmö