Inbjudan till digitalt årsmöte 2020

Med andeldning av Covid -19 kommer årsmötet att hållas digitalt.

Inbjudan till möte kommer att skickas separat till de som anmäler sig.

Datum: onsdagen den 27 maj 2020 klockan 18.00

Digital Föreläsning        

”Läkemedelsorsakad osteonekros”

Oral. kir. Od.dr Fredrik Hallmer

PROGRAM

19.00 Mötesförhandling

19.30 Föreläsningar 

      

”Läkemedelsorsakad osteonekros”

Oral. kir. Od.dr Fredrik Hallmer

Skicka anmälan till vår e-post

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Föregående mötesprotokoll *
 7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2018
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2018
 9. Fastställande av årets resultat 2018
 10. Ansvarsfrihet för 2018
 11. Fastställande av budget 2019
 12. Fastställande av årsavgift 2019
 13. Val av styrelse och övriga förtroendevalda; 2020 -2021: a) omval Aleksander Milosavljevic 2 år;  b) val av en styrelseledamot, 2 år;  c) val av revisor, 1;  d) val av valberedning, 1
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Sydsvenska Tandläkare Sällskapet

Odontologiska Fakulteten
Malmö Universitet
205 06 Malmö