Årsmöte 2022

Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets medlemmar kallas till Årsmöte.
Mötet kommer att hållas tisdagen den 8 november kl 18:30.

Lokal: Tandvårdshögskolan

Program

Mötesförhandlingar

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning
4. Val av justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Föregående mötesprotokoll
7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2021
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 2021
9. Ansvarsfrihet 2021
10. Fastställande budget 2022
11. Fastställande årsavgift 2022
12. Val av styrelse och övriga förtroendevalda: 2022-2023
13. Val av valberedning 2022-2023
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Sydsvenska Tandläkare Sällskapet

Odontologiska Fakulteten
Malmö Universitet
205 06 Malmö