Årsmöte 2024

Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets medlemmar kallas till årsmöte!

 

Årsmötet kommer att hållas på Malmö Tandvårdshögskola, Carl Gustavs väg 34, Malmö, torsdagen den 30 maj 2024 klockan 18.00.

 

PROGRAM


18:00 Mingel med lättare förtäring


-Stipendieföreläsning med Minh Le

-Föreläsning med Martin Janda ”Hur man kommunicerar estetik”

20:00 Möteshandlingar

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning
 4. Val av justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föregående mötesprotokoll*
 7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2023
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 2023
 9. Ansvarsfrihet 2023
 10. Fastställande budget 2024
 11. Fastställande årsavgift 2024
 12. Val av styrelse och övriga förtroendevalda: 2024-2025
 13. Val av valberedning 2024-2025
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

*Föregående mötesprotokoll och stadgar finns på www.sydsvenska.nu

Sydsvenska Tandläkare Sällskapet

Odontologiska Fakulteten
Malmö Universitet
205 06 Malmö