Inbjudan till årsmöte 2019

 

Årmöte med måltid. 

Plats: Odontologiska Fakulteten. Smedjegatan 16, Malmö.

Datum: Tisdagen 14 maj 2019, klockan 18.00

Föreläsningar

”Den självupplevda meningen av att utföra en parodontal behandling i allmäntandvården”

Od, dr Aleksandar Milosavlevic            

”Läkemedelsorsakad osteonekros”

Oral. kir. Od.dr Fredrik Hallmer

PROGRAM

18.00 Måltid

19.00 Mötesförhandling

19.30 Föreläsningar 

”Den självupplevda meningen av att utföra en parodontal behandling i allmäntandvården”

Od, dr Aleksandar Milosavlevic     

      

”Läkemedelsorsakad osteonekros”

Oral. kir. Od.dr Fredrik Hallmer

Sista dag för anmälan i måltiden är 27/4 2019!

Glöm inte att anmäla ev allergier

Skicka anmälan till vår e-post

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Föregående mötesprotokoll *
 7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2018
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 2018
 9. Fastställande av årets resultat 2018
 10. Ansvarsfrihet för 2018
 11. Fastställande av budget 2019
 12. Fastställande av årsavgift 2019
 13. Val av styrelse och övriga förtroendevalda; 2019 -2020                                  a) val av ordförande, 2 år;  b) val av tre styrelseledamoter, 2 år;  c) val av revisor; d) val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Sydsvenska Tandläkare Sällskapet

Odontologiska Fakulteten
Malmö Universitet
205 06 Malmö