Stipendier & Fonder

Ett stipendies ändamål är att stödja odontologisk forskning vid eller i samarbete med Odontologiska fakulteten i Malmö och stödja kliniskt utvecklingsarbete. Även bidrag för vidareutbildning och vid ekonomiska trångmål kan sökas.

Ansökan

Ansökningsblankett till Edit Agrells fond ska i 3 exemplar vara Sällskapet tillhanda senast 10 mars.

Ansökan skickas till Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola, 205 06 Malmö

Elektronisk ansökan

Vi rekommenderar att du fyller i vår elektroniska ansökan med Acrobat Reader. Som namnteckning kan du använda signeringsverktyget i Acrobat Reader.

Elektronisk ansökan

 

När du fyllt i ansökan och sparat ner den bifogas den i ett mail och skickas till vår mail.

Hjälpfonden och Gärda & Axel Fischers stiftelse

För vidareutbildning samt vid ekonomiska trångmål

 

Sociala utskottet handlägger ansökningar till Hjälpfonden och Gerda och Axel Fischers stiftelse.

Kriterierna för att kunna söka är enligt stadgarna:…”att man oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål av icke tillfällig art. Medel ur Hjälpfonden kan dessutom utgå i form av bidrag till förtjänt medlem av Sällskapet i avsikt att underlätta för denna att deltaga i utbildning som syftar till att upprätthålla yrkeskunskaperna”.

Vill man söka finns all information på vår hemsida. Sök via Vår förening>Stadgar 2018. Ansökan hanteras med full sekretess av utskottet.

 

Hälsningar från sociala utskottet

Fredrik Gränse     Tore Hallmer    Helena Dahlsjö

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas med ansökan hanteras konfidentiellt av Sociala utskottet.

Ladda ner ansökningsblankett

Enligt beslut från Kammarkollegiet 091202 saknas det nu formella hinder för Gerda & Axel Fischers stiftelse att förbruka såväl kapital som avkastning för stiftelsens ändamål. Styrelsen och Sociala utskottet fattar tillsammans beslutet att förvalta fonden enligt den intention som framställdes i ansökan om permutation. Detta innebär att Sociala utskottet avgör bidragens storlek och att minst 200 tkr av grundkapitalet skall lämnas orört. Vi fastställande av bidragsstorlek ska hänsyn tas till stiftelsekapitalets aktuella värde. Utdelning ska äga rum vartannat år med början 2010. Sociala utskottet i Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet handlägger ansökningar till dessa fonder.

Ansökan skickas till Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, Odontologiska Fakulteten, Malmö Högskola, 205 06 Malmö.

SOCIALA UTSKOTTET

Sociala utskottet i Sydsvenska Tandläkare- Sällskapet handlägger ansökningar till Hjälpfonden och Gärda & Axel Fischers stiftelse.

Kontaktpersoner

Fredrik Gränse
Birger Jarlsgatan 8
216 12 Limhamn
Tel 073 – 695 44 99

fredrik.granse@mah.se

Kontaktpersoner

Helena Dahlsjö
Tel 070 – 616 47 58

Kontaktpersoner

Tore Hallmer
Tel 073 – 629 03 35